Polish Czech English German Italian Russian

See other templatesOpolska E-szkoła

HomeDo pobrania

Wydawanie duplikatów dokumentów

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych § 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)

II. Opłaty: Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt. 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. i 9,00 zł za legitymację szkolną.
Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy: 

 

 

III. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek można złożyć:
1) przesłać na adres: Zespół Szkół w Otmuchowie ul.Krakowska 36
2) w sekretariacie szkoły.

Wniosek o duplikat świadectwa

Wniosek o duplikat legitymacji

Druk zwolnienia z W-F

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

Wolny moduł

Native RTL Support

Sport szkolny

Easy to start

Free business joomla templates